نبولايزرها برای  يک درمان يا داروي اسپري زا براي بيمارانی که داراي بيماري هاي تنفسي مشخص فراهم مي آورند مورد استفاده قرار می گیرد .که  اين درمان بخصوص در وضعيت هايي مانند برونشيت و آسم شديد بسيار مؤثر هستند که نبولايزرها هم در منزل و هم در بيمارستان ها استفاده مي شود.که اغلب نبولايزرها را پنوماتيک (فعال شده توسط هواي فشرده ) يا اولتراسونيک هستند.

که هر دو روش ذرات مرطوب آب را براي نشاندن داروها در ريه ها ايجاد مي کنند.و نبولايزر گرمايي،ذرات آب گرم شده براي بيماراني که به طور ارادي تنفس مي کنند ، فراهم مي کند .برخي بيماران با تنفس هواي سرد اسپاسم برونشي پيدا مي کنند،و لازم است هوا يا اکسيژن تنفسي آنها گرم شود. که گرم کردن هواي تنفسي ميزان رطوبت قابل دادن يه بيمار را افزايش داده و جلوگيري از hypothermia کمک مي کند. پنوماتيک نبولايزر آب را به ذرات ريز تقسيم مي کند. اين کار توسط اکسيژن فشرده يا هواي فشرده که توسط يک سيلندر يا مسير تغذيه گاز بيمارستان تأمين مي شود ، صورت مي گيرد.که گاز از طريق يک روزنه خارج شده ، که از بالاي يک لولة مؤيين حاوي محلول آب عبور مي کند. که اين گاز آب را به ذرات ريز تبديل مي کند و اين ذرات پس از عبور از يک قسمت که براي کاهش اندازه ذرات است به بيمار داده مي شود .نبولايزرهاي گرمايي معمولا يک ورودي گاز (براي اکسيژن يا هواي فشرده )دارند ، که به يک فلومتر و ماسک صورت بيمار متصل مي شود .که سري نبولايزر طوري ساخته مي شود که بتوان آن را به يک مخزن ذخيره آب متصل کرد ، و از آن با سرعت ثابت در بالاي لولة مؤيين آب برداشت. نبولايزرهايي با ظرف هاي ذخيره چند بار مصرف معمولا در ورودي مايع فيلتر براي جلوگيري از ورود ذرات جامد دارند.ظرف هاي ذخيره يک بار مصرف با کاهش سطح آب به زير سطح ورودي لولة مؤيين دور انداخته مي شوند.