کیسه کلستومی:

کلستومي به معنای ايجاد يک خروجی جهت روده بزرگ بر روی شکم می باشد. در انتهای  روده کوچک روده بزرگ وجود دارد و بعد (رکتوم) یعنی جایی که مدفوع خارج میگردد. به اين خروجی استوما گفته ميشود.کیسه کلستومی: به هنگام غعالیت های ورزشی و هنگام فعالیت جنسی مورد استفاده قرار می گیرد.و معمولا وقتی که شما می خواهید روزی دو یا سه بار یا کمتر به تعویض کیسه خود بپردازید کیسه کلستومی مورد مناسبی برای شما می باشد .در این بخش شما  می توانید انواع کیسه های کلستومی را با خیالی آسوده تهیه نمایید.

کیسه کلستومی

 (xplc:513)            کیسه ,ته, بسته, مات
1 رای دهی
8،200 تومان
کیسه ته بسته -شفاف   13-60mm) xtc:713)
0 رای دهی
6،670 تومان
کیسه کانوکس -ته باز -مات mm13-48)  xpndl:513)
0 رای دهی
25،500 تومان
کیسه بعد از عمل -شفاف mm( 80-100   wep:700
0 رای دهی
23،750 تومان
 کیسه ته بسته-مات xa2c:170
0 رای دهی
8،460 تومان
چسب پایه صاف (xa2f:713   (13-65mm
0 رای دهی
15،900 تومان
کیسه ته باز -مات (xa2d :170)
0 رای دهی
11،650 تومان
چسب پایه کانوکس  (13-xn2f:748  (mm13
0 رای دهی
19،950 تومان